Author Archives: אסא מרון

פנים חדשות במחלקה- אסא מרון

"מעבר לחוויה אקדמית אינטנסיבית ומעשירה, הלימודים ב-CEU היו מכוננים מבחינת ההכשרה שלי כסוציולוג, ובמיוחד כסוציולוג פוליטי. אתם יודעים מה, אפילו לפני זה: ההכשרה שלי כאזרח."

מתמיכה צרכנית להתנגדות אזרחית: על הפרטה בשירותים החברתיים, מעמד הביניים ומחאת האוהלים

מחאת האוהלים 2011 צפויה להוות שינוי בתפקידו של מעמד הביניים ביחס למגמות ההפרטה בשירותים החברתיים.

ארכיון